OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SLUŽBYBANNER21

Zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodu LÍČÍRNA ORGANICS

Vážení zákazníci, v naší společnosti Organic Master s.r.o. považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů v internetovém obchodu LÍČÍRNA ORGANICS, které vychází z nařízení GDPR a relevantních právních předpisů. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

 • Zpracování osobních údajů

 

Provozovatelem internetového obchodu LÍČÍRNA ORGANICS dostupného na internetové adrese www.licirna.cz je společnost Organic Master s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275730, sídlem U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 060 79 181.

 

V souvislosti s objednávkou zboží a služeb (dále společně jen „produkty“) a/nebo vytvořením uživatelského účtu na internetovém obchodu LÍČÍRNA ORGANICS dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je naše společnost Organic Master s.r.o. v postavení správce osobních údajů.

 

 • Jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

 

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky produktů a/nebo vytvoření uživatelského účtu na internetovém obchodu LÍČÍRNA ORGANICS, tedy k plnění smlouvy a poskytování služeb. Zejména se tak jedná o Vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou Vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, e‑mailová adresa a telefonní číslo, fakturační údaje (IČ, DIČ, adresa sídla) a dále také údaje týkající se objednávek a historie nákupů pro případ reklamace nebo opakování objednávky.

 

 • Na základě jakého důvodu a za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

V souvislosti s Vaším nákupem produktů a/nebo registrací v internetovém obchodu byl mezi Vámi a naší společností uzavřen smluvní vztah. Naše společnost Organic Master s.r.o. coby správce tak na základě plnění práv a povinností z tohoto smluvního vztahu zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely Vaší identifikace jako kupujícího, vytvoření a vedení uživatelského účtu, vyřízení a doručení objednávky, vyřízení případné reklamace, komunikaci s Vámi apod.

 

Zpracování Vašich osobních údajů nám může být také uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech nám může být stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu zpracovávat a archivovat, případně zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění naších povinností souvisejících s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti státním orgánům apod.

 

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou naše oprávněné zájmy coby zájmy prodávajícího. Na základě tohoto důvodu se například na Vás můžeme obracet s obchodními a reklamními sděleními (plošné i individuální nabídky, tzv. newsletter), které jsou v přímé souvislosti s již dříve provedenými nákupy, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud byste nechtěli newsletter nadále získávat, můžete proti tomuto účelu zpracování podat námitku prostřednictvím našich kontaktních údajů a/nebo odhlásit se z odběru použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, pokud byste nechtěli newsletter nadále získávat.

 

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že nám jej udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například pro účely pokročilého marketingu, a to i tehdy, pokud tyto reklamy nesouvisí s původně provedeným nákupem na našem internetovém obchodě. Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro re-marketing a cílení reklamy na Facebooku. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou k provedení registrace a nákupu našich produktů. Tento souhlas můžete samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Informujeme Vás, že tento poslední právní základ zpracování však v současné době nevyužíváme a uvažujeme o jeho nasazení až v budoucnu.

 

 • Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systémů naší společnosti. V našem internetovém obchodu ani v kampaních v současné době nepoužíváme profilování.

 

 • Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování Vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracováváme po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo Vaše osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě zasílání obchodních a reklamních sdělení na základě oprávněného zájmu toto činíme po dobu 3 let od Vaší poslední objednávky, ledaže se dříve odhlásíte z odběru. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

 

 • Jste povinni poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnete?

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Nicméně pro vyřízení objednávky a doručení Vámi objednaného produktu je předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

 

 • Komu jsou osobní údaje předávány?

 

Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které zajišťují stejně vysoký standard ochrany osobních údajů jako naše společnost. Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří se na činnosti internetového obchodu podílejí, a to ať už například v rámci jeho provozu, tak v souvislosti s doručováním produktů. Jinak ze strany naší společnosti nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany ani nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. Naše společnost vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

 

 • Cookies

 

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk Vašeho počítače. Rozlišují se dva typy.

 

V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat Vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku Vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies.

 

V druhé řadě se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétnímu uživateli webových stránek a slouží k cílení reklamy. Pro účely marketingu však tyto soubory cookies v současné době nepoužíváme.

 

 • Google Analytics

 

Webové stránky, z nichž je náš internetový obchod dostupný, používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 

 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči naší společnosti coby správci určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 

 1. Právo na přístup

 

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo naši společnost zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na nás v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.

 

 1. Právo na opravu

 

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny. V souvislosti s tím připomínáme zaregistrovaným zákazníkům, že si mohou své osobní údaje kdykoliv aktualizovat v uživatelském účtu.

 

 1. Právo na výmaz

 

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů naší společnosti a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu naších právních nároků.

 

 1. právo na omezení zpracování

 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí naše společnost omezit, pokud:

 

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale VY budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje naší společnosti stejně poskytli),
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale VY je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je naše společnost povinna zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

 1. Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat od naší společnosti všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Osobní údaje poté přestaneme zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newsletter Vám již zasílat nebudeme.

 

 

 1. Právo podat stížnost

 

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

 • Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

 

Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@licirna.cz.

 

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.